TMK – India – Fri 14.45 cr, Sat 14.73 cr – Prakash Jaju

13

Prakash Jaju Tweets –

“TMK – India – Fri 14.45 cr, Sat 14.73 cr … Extraordinary”